Articole
13-06-2016

Daca formalitatile de infiintare a unei societati comerciale sunt simplificate, putand dura aproximativ 5 zile lucratoare, inchiderea unei afaceri presupune proceduri de lunga durata.

 

Inchiderea unei societati poate interveni prin procedura dizolvarii si lichidarii voluntare, ca urmare a hotararii asociatilor/actionarilor, ori prin intermediul procedurii insolventei, atunci cand societatea inregistreaza datorii mai mari de 40.000 lei.

 

In cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si a celor cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, cu cvorumul si majoritatea cerute de actul constitutiv, dizolvarea si lichidarea simultana, decizand asupra modului de lichidare a patrimoniului, repartizarii patrimoniului si asigurarii stingerii pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

 

In prima etapa, se va depune la Registrul Comertului cererea de inregistrare, hotararea adunarii generale a asociatilor privind efectuarea concomitenta a dizolvarii si lichidarii, dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui si avizele de functionare, impreuna cu  taxele aferente. Hotararea adunarii generale a asociatilor va fi publicata in Monitorul Oficial, iar in termen de 30 de zile de la publicarea sa orice creditor poate formula opozitie. Opozitia va fi solutionata de tribunalul in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, iar in situatia in care se incheie un acord cu creditorul ce a formulat opozitia sau acesta a primit creanta datorata, instanta va lua act de respectiva tranzactie, in caz contrar societatea fiind obligata la plata creantei.

 

Dupa expirarea termenului de 30 de zile, in situatia in care nu s-a formulat opozitie, iar in cazul opozitiei de la solutionarea sa definitiva si irevocabila se poate trece la etapa a II-a, a radierii societatii. In acest sens, se vor depune la Registrul Comertului cererea de radiere, impreuna cu hotararea adunarii generale a asociatilor de repartizare a activelor ramase dupa plata creditorilor si de aprobare a situatiei financiare de lichidare, situatia financiara de lichidare si repartizare a activului, certificata de persoanele autorizate, certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare de autorizare a activitatii, certificatul fiscal din care sa rezulte ca societatea nu inregistreaza datorii la bugetul de stat, precum si dovada achitarii taxelor aferente, urmand ca in termen de 5 zile lucratoare sa se elibereze certificatul de radiere a societatii, din Registrul Comertului.

 

In situatia societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni, dizolvarea voluntara si lichidarea  se efectueaza cu numirea unui lichidator si parcurgerea a patru etape. Prima etapa este cea a depunerii hotararii adunarii generale a actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si de conducere. Similar procedurii de la societatile cu raspundere limitata, hotararea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial, iar in termen de 30 de zile de la publicarea sa orice creditor poate formula opozitie.

 

Dupa expirarea termenului de 30 de zile, in situatia in care nu s-a formulat opozitie, iar in cazul opozitiei de la solutionarea sa definitiva si irevocabila, se inregistreaza la Registrul Comertului cererea de inregistrare, impreuna cu specimenul de semnatura al lichidatorului, autorizatia acestuia eliberata de UNPIR si dovada achitarii taxelor. Lichidatorul va proceda la lichidarea activului societatii si va intocmi si situatiile financiare de lichidare si repartizare a activului, pe care le va propune spre aprobare adunarii generale a actionarilor.

 

Dupa intocmirea situatiei financiare de lichidare si repartizare a activului, certificata de persoanele autorizate, aprobata de actionari, aceasta se depune la Registrul Comertului, spre a fi publicata in Monitorul Oficial si pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului. Dupa expirarea termenului de 30 de zile de la publicare, se poate trece la ultima etapa, a depunerii cererii de radiere, insotite de situatia financiara de lichidare si repartizare a activului, certificata de persoanele autorizate, certificatul de inregistrare al firmei si certificatul constatator de autorizare, certificatul fiscal din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat, raportul lichidatorului si al cenzorilor, registrele societatii si taxele aferente, iar in termen de 5 zile lucratoare Registrul Comertului va elibera certificatul de radiere a societatii.

 

In cazul in care societatea inregistreaza datorii mai mari de 40.000 lei, administratorul societatii are obligatia de a se adresa tribunalului in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, solicitand deschiderea procedurii insolventei.

 

Cererea de deschidere a procedurii insolventei va fi insotita de ultima situatie financiara anuala, balanta de verificare pentru luna precedenta, lista completa a tuturor bunurilor, inclusiv conturile si bancile la care societatea isi ruleaza fondurile, lista creditorilor, cu numele, adresele si creantele acestora, lista platilor si transferurilor patrimoniale efectuate in cele 6 luni anterioare, contul de profit si pierdere pe anul anterior, lista asociatilor, declaratia pe propria raspundere privind intentia de intrare in procedura simplificata, sau de reorganizare, descrierea modalitatilor avute in vedere pentru reorganizarea societatii, certificatul eliberat de registrul comertului, din care sa rezulte faptul ca societatea nu a mai fost supusa procedurii de reorganizare judiciara, intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii, declaratia pe proprie raspundere a administratorului din care sa rezulte faptul ca societatea, asociatii sau actionarii sai nu au fost condamnati pentru infractiuni prevazute de Legea nr. 85/2014, copia certificatului de inmatriculare si notificarea prealabila a organului fiscal competent.

 

Cererea va fi analizata de judecatorul sindic care, constatand ca societatea se afla in stare de insolventa, va dispune deschiderea procedurii si numirea administratorului judiciar.

 

Daca societatea nu propune un plan de reorganizare sau nu are resursele necesare pentru sustinerea unui astfel de plan, judecatorul sindic va dispune intrarea in faliment, cu numirea unui lichidator judiciar ce va efectua operatiunile necesare lichidarii activelor societatii. Daca veniturile obtinute in urma lichidarii nu vor fi suficiente pentru acoperirea pasivului, judecatorul sindic va dispune inchiderea procedurii insolventei si radierea societatii, din registrul comertului.

 

Autor: Madalina Moianu

Avestis International SRL

www.avestis.ro

 

Articole din aceasi categorie

Copyright: Femei in Afaceri 2021 | Termeni si conditii | Realizat de Concept24